Zeist

Verslag 134ste jaarvergadering op 19 maart 2019

Verslag van de 134ste jaarvergadering van KMTP Groei & Bloei afd. Zeist e.o. op dinsdag 19 maart 2019.

Aanwezig:  17 leden
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw M.E. van Voorden - Doet


1. Opening
Annie van de Hoef opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Annie benoemt in het kort de taken van de diverse bestuursleden en de vrijwilligers

2. Verslag jaarvergadering 20 maart 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd

4. Financieel jaarverslag 2018
Rita van Eck, penningmeester, geeft een korte toelichting over dit jaarverslag.
Er is een tekort van € 1573,00. Dit komt mede door de extra uitgaven van koffie/thee tijdens de lezingen en de attentie die de aanwezigen bij een lezing ontvangen

5. Verslag van de kascommissie en decharge aan de penningmeester.
De kascommissie, bestaande uit Ria Willigenburg en Marius van Klinkenberg, is akkoord gegaan met het financieel jaarverslag en verleent de penningmeester decharge.
Ook de aanwezige leden gaan akkoord.

6. Aftreden kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun inzet. Er melden zich geen nieuwe  leden aan voor de kascommissie. Het bestuur gaat op zoek naar vrijwilligers voor deze taak.

7. Begroting 2019
De begroting wordt goedgekeurd en er wordt toestemming gegeven om de reserves te gebruiken.
De aanwezige vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet voor Groei & Bloei afd. Zeist e.o. met een kleine attentie

8. Privacy Statement en Cookiebeleid KMTP Groei & Bloei.
Annie geeft toelichting op dit beleid. De tekst is te vinden op de site van het Landelijk Bestuur www.groei.nl en op de site van de afdeling www.zeist.groei.nl

9. Mededelingen
Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Olga Matthijsen heeft belangstelling voor een functie binnen het bestuur. Zij stelt zich voor en zij zal in het najaar lid van het bestuur worden.

Leden kunnen een Felco snoeischaar kopen tegen gereduceerd tarief. Aanmelden bij de secretaris.

Het komend weekend is In de Botanisch Tuin in Utrecht het tuinevenement Tuinplezier! En op zaterdag 23 maart de actie Tegel eruit, Plant erin.
De afdeling Zeist e.o. is betrokken bij deze activiteiten

10. Rondvraag

Gerrit Bolhuis informeert of er al meer bekend is over Gardenista.
Attie vertelt dat alle informatie te vinden is op de website: www.gardenista.nl
Helaas worden nog niet alle standhouders vermeld. Regelmatig blijven kijken is het advies

11. Sluiting
Annie sluit de jaarvergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een kopje koffie of thee.