Zeist

Verslag 135ste jaarvergadering op 15 oktober 2019

Verslag 135ste ledenvergadering van KMTP Groei & Bloei Zeist e.o. op dinsdag 15 oktober 2019.

Aanwezig: 20 leden
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Rita van Eck, de heer Gerrit Bolhuis en de heer Paul van Hooft.

1. Opening
Annie van de Hoef opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Deze extra ledenvergadering heeft tot doel de kascommissie te benoemen en een bestuurslid.

2. Benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Netty Gaastra en de heer Paul van Hooft,wordt met algemene stemmen benoemd.

3. Benoeming bestuurslid
Mevrouw Olga Matthijssen wordt met algemene stemmen benoemd als bestuurslid. Zij zal de taken PR en lezingen op zich nemen.

4. Mededelingen
Afgelopen september bestond de afdeling KMTP Zeist e.o. 135 jaar. In de pauze zal er een traktatie zijn.

5. Sluiting.
Annie van de Hoef sluit de vergadering.