Zeist

Verslag 137ste en 138ste jaarvergadering op 17 nov. 2021 en 16 feb. 2022

Verslag 137ste ledenvergadering van KMTP Groei & Bloei Zeist e.o. op 17 november 2021

KMTP Groei & Bloei Zeist e.o.

Aanwezig : 24 leden

Afwezig met kennisgeving: Attie Luteijn, Ilse Kuiper en Paul van Hooft (lid kascommissie)

 

1. Opening

Annie van de Hoef opent de vergadering en heet de leden welkom. Zij meldt dat vanwege corona tijdens het lopen een mondkapje gedragen moet worden en dat de koffie wordt geserveerd om zo min mogelijk loopbewegingente krijgen.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2020

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2020

Annie legt uit dat het vanwege corona een moeilijk jaar was, waarin veel activiteiten moesten worden geannuleerd. 

4. Financieel jaarverslag 2020

De boekenactie geeft een flink verlies op de Lastenpost op de Rekening van Baten en Lasten. Het was een compensatie voor het ontbreken van activiteiten. De reacties op de actie waren heel positief.

5. Verslag kascommissie en décharge aan de penningmeester

Frank Brinkman van de kascommissie meldt dat er geen onjuistheden gevonden zijn en stelt de leden voor om de penningmeester te déchargeren. De leden gaan akkoord.

6. Viering Jubilaris in 2021

Dit jaar was er één jubilaris (50 jaar lid). Annie heeft mevrouw Hornix een attentie gebracht.

Dat werd heel positief ontvangen.

7. Voorstel tot benoeming nieuwe bestuursleden of voorstel tot opheffing van de afdeling Zeist e.o. 

Annie legt de precaire situatie uit. Het bestuur heeft al het mogelijke gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden.

 • Attie luteijn, secretaris, is per 1 november gestopt met haar werkzaamheden.
 • Ilse Kuiper is kandidaat-bestuurslid.
 • Er is een kandidaat penningmeester (Anita Claessens), alleen als er een voltallig bestuur geformeerd kan worden.
 • Er heeft zich bij Annie een mogelijke kandidaat gemeld voor de functie van voorzitter of secretaris. Zij zal binnenkort  met hem een informatief gesprek hebben.

Vanavond: doorgaan, of opheffen en dan de zaken afwikkelen en de gelden verdelen naar bijv. Dieptetuin, Bartimeushaghe, Griftbosje.

Als er een nieuw bestuur gevormd kan worden, zal er op korte termijn een ALV uitgeschreven worden voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden; zij moeten statutair eerst voorgesteld worden aan de leden in de volgende Tuinzin. Een ALV moet een maand van tevoren schriftelijk aangekondigd worden.

 

Gerrit Bolhuis neemt het woord. Hij heeft gelobbyd voor bestuursleden. Hij ziet wel mogelijkheden om door te gaan.

 • Mogelijk zou de echtgenoot van Carla Bosman penningmeester willen worden.
 • Gerrit wil wel voorzitter ad interim worden.
 • Annie zal een informatief gesprek hebben met de zich bij haar gemelde kandidaat.
 • Daarna zal zij Ilse, de kandidaten en Gerrit bijeen brengen voor overleg.
 • Gerrit denkt aan een andere bestuursstructuur met meer zelfstandigheid voor de werkgroepjes.

 

Afspraken:

 • Zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 februari volgend jaar, zal er duidelijkheid zijn over een al of niet te vormen bestuur. De eerstvolgende ALV kan dan plaats hebben half februari/maart met in acht neming van de statutaire bepalingen.
 • De huidige voorzitter en penningmeester blijven zolang aan als slapend bestuur. Zij handelen alleen de lopende zaken af conform de aangegane verplichtingen.
 • Rita neemt contact op met Anita Claessens om haar in te werken.
 • Tot een nieuw bestuur is benoemd/aangetreden, kunnen er geen nieuwe activiteiten georganiseerd worden.

 

8. Benoeming nieuw bestuurslid Ilse Kuiper

De leden gaan akkoord met de benoeming van Ilse tot bestuurslid.

 

9. Afscheid bestuursleden Annie van de Hoef en Rita van Eck

Anneke Brinkman neemt afscheid van beide bestuursleden.

Rita bedankt de vrijwilligers met een attentie. Zij zal de afwezige vrijwilligers de attentie thuis bezorgen.

 

10. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen meer.

 

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen meer.

 

12. Sluiting van de vergadering

Annie sluit de vergadering

 

Verslag 138ste jaarvergadering Groei en Bloei Zeist op 16 februari 2022

KMTP Groei & Bloei Zeist e.o.

 

Aanwezig: 16 leden

Afwezig met kennisgeving: niemand

 

 1. Opening

Annie van de Hoef opent de vergadering en heet de leden welkom, iedereen is blij dat de vergadering kan doorgaan dankzij de versoepeling van de coronaregels. Er vindt nog wel een coronacheck plaats bij de entree en Annie verzoekt iedereen om zich zoveel mogelijk te houden aan de verder geldende regels.

1. Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 november 2021

Annie neemt de moeite om het gehele verslag nog eens door te lezen. Het verslag wordt goedgekeurdd.

2. Financieel jaarverslag 2021

Rita neemt het woord en geeft toelichting op het Financieel Jaarverslag 2021 en het afronden van het boekjaar 2021. Rita legt uit dat het een moeilijk jaar is geweest, veel activiteiten konden geen doorgang vinden. Het jaar wordt desondanks positief afgesloten met een plus van 172 euro. Paul van Hooft van de Kascommissie geeft ook nog toelichting en bedankt Rita voor haar inspanningen de afgelopen jaren. Er zijn geen onjuistheden gevonden zijn en hij stelt de leden voor om de penningmeester te déchargeren. De leden gaan akkoord.

3. Voorstel tot benoeming nieuwe bestuursleden  

Naast Ilse Kuiper de nieuwe secretaris die in de ALV van 17 november 2021 ia aangetreden, hebben een kandidaat penningmeester Anita Claessens, en kandidaat voorzitter Ger Jue zich aangemeld. Zij hebben inmiddels de nodige gesprekken gehad met het oude bestuur en de taken zijn overgedragen. De leden zijn akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

4. Aantreden nieuw bestuur.

Annie draagt de voorzittershamer over aan Ger en verblijdt hem tevens met het Huishoudelijke Reglement van de vereniging uit 1967. Annie en Rita verlaten het podium en geven hun stoel aan respectievelijk Anita en Ger. Ger laat weten hoe blij het nieuwe bestuur is dat de vereniging gecontinueerd kan worden en geeft toelichting op enkele zaken die spelen binnen de vereniging waaronder het Editoo contract. Er zal meer worden ingezet op digitaal communiceren. Ilse vraagt of de leden het spijtig zouden vinden als de Tuinzin niet meer verschijnt. Maar daar is geen sprake van. Niemand van de aanwezigen geeft dat aan. Ger doet een oproep ten behoeve van 2 bestuursleden. Jan Willem Schuit meldt zich als nieuw lid van de Kascommissie. Paul van Hooft geeft aan dat hij in ieder geval nog dit jaar lid zal blijven van de Kascommissie.

5. Toelichting concept begroting 2022

De concept begroting is deels uitgereikt in print maar staat ook op de site. Leden blijken nog te moeten wennen aan het feit dat alles nu op de site staat, sommigen hebben dat nu nog over het hoofd gezien. Inzage is gelukkig ieder tijdstip mogelijk. Anita geeft een toelichting op de concept begroting. Belangrijke punten hierin zijn het feit dat er onder het oude bestuur geen adverteerders voor de Tuinzin meer werden geworven omdat de afdeling hoogstwaarschijnlijk zou worden opgeheven. Daarentegen is het contract met de Tuinzin niet opgezegd. Dus heeft het nieuwe bestuur nu te maken met een contract dat pas per einde dit jaar opgezegd kon worden en het feit dat er geen adverteerders meer zijn n het blad, dit geheel zorgt voor een verliespost mbt Uitgeverij Editoo.

6. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen meer.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen meer.

8. Sluiting van de vergadering

Ger sluit de vergadering

Bijlage: concept begroting is op te vragen via secretariaatgroeizeist22@gmail.com